Jakie są zalety i wady inwestowania w kontrakty CFD

Kontrakty różnicowe to jeden z instrumentów pochodnych dostępnych na giełdzie. Jak działa to rozwiązanie i jakie są jego plusy oraz minusy?

Czym są kontrakty CFD?

Skrót „CFD” rozwija się jako „contract for difference” – w polskojęzycznej nomenklaturze stosuje się przeważnie tłumaczenie „kontrakt różnic kursowych” lub „kontrakt różnicowy”. W tej nazwie zawarta jest podstawowa zasada działania kontraktów CFD. Jest to umowa pomiędzy dwoma stronami, która zakłada zapłatę różnicy pomiędzy wartością wybranych aktywów w momencie zawiązywania kontraktu a wartością w momencie jego wykonania. Przy wzroście wartości sprzedający wypłaca różnicę na rzecz kupującego – w przypadku, gdy jest ona ujemna, realizowana jest odwrotna transakcja.

CFD to rodzaj instrumentu pochodnego, co oznacza, że jego cena jest bezpośrednio zależna od wartości instrumentu bazowego – w tym przypadku właściwie od zmiany wartości. Wiąże się z tym także fakt, że przy ustalaniu kontraktu inwestor nie staje się właścicielem instrumentu bazowego.

Regulacje związane z kontraktami CFD

Warto zwrócić uwagę, że zasady związane z inwestowaniem w kontrakty różnicowe mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi krajami. Ograniczenia wiążą się przede wszystkim ze stosunkowo wysokim ryzykiem, które z kolei wynika z częstego stosowania tzw. lewaru – dźwigni finansowej, która pozwala na zwielokrotnienie wartości transakcji. Przy wykorzystaniu tego mechanizmu można zarówno powielić swoje zyski, jak i ewentualne straty, przez co inwestorzy muszą zachować szczególną ostrożność. W większości krajów Europy obrót CFD jest dozwolony, jednak tego typu instrumenty są nielegalne na przykład w USA. Aby inwestować w CFD w Polsce, należy założyć konto na wybranej platformie inwestycyjnej i przejść przez proces weryfikacji. Takie aktywa są dostępne m.in. w banku Saxo.

Zalety kontraktów CFD

Jedną z najważniejszych zalet kontraktów różnicowych jest możliwość skorzystania ze znacznie wyższych wartości dźwigni niż przy standardowych akcjach. W efekcie inwestorzy mogą osiągnąć znacznie większe zyski – jednocześnie oznacza to także ryzyko zwielokrotnionej utraty środków przy nieudanej transakcji. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że większość podmiotów oferujących dostęp do kontraktów CFD zapewnia możliwość obrotu instrumentami dotyczącymi spółek z całego świata. Ważną kwestią jest też brak ograniczeń dotyczących przyjmowania pozycji krótkiej, który bezpośrednio wiąże się z brakiem posiadania praw do instrumentu bazowego. Nie można przy tym pominąć sporej różnorodności w kontraktach typu CFD – umowy tego typu mogą być zawierane nie tylko na różnice kursów akcji, lecz także m.in. obligacji, surowców, towarów, a nawet innych instrumentów pochodnych.

CFD – wady

Podstawową wadą jest wysokie ryzyko, które łączy się z potencjałem na zwielokrotniony zysk. Należy mieć na uwadze, że przy inwestowaniu w CFD ewentualne straty mogą być o wiele wyższe niż w przypadku standardowego obrotu akcjami. Do tego należy zwrócić uwagę na stosunkowo wysokie koszty związane ze spreadem zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z pozycji. Kolejnym istotnym aspektem są stosunkowo słabe regulacje centralne dotyczące kontraktów CFD, przez co w niektórych przypadkach można natknąć się na niespodziewane problemy – aby ich uniknąć, należy korzystać wyłącznie z zaufanych platform i domów maklerskich.

Share