EKO-MIESZKANIEC! Skorzystaj z dotacji i wymień piec na nowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uruchomił program "EKO-MIESZKANIEC".

W ramach programu dofinansowane są min. koszt demontażu i utylizacji istniejącego źródła ciepła, zakup i montaż pieca lub kotła gazowego, wykonanie przyłącza gazowego, podłączenie do istniejącej sieci gazowniczej, wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego:

„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” >> pobierz treść Programu.

Cel programu: poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Beneficjenci Programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe.  

Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.

Budżet Programu na 2018 rok wynosi 1.000.000,00 PLN. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
  • do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (27.02.2018 r.) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej powyżej, nie później niż do 31.05.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Pomoc w zakresie wypełniania wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. II piętro, pokój 35 tel. 95 763-63-35. Z uwagi na ograniczone środki finansowe decydująca będzie kolejność składania wniosków.


źródło: wfosigw.zgora.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA