Czy każda zmiana treści SWZ jest możliwa do wykonania?

Każde zamówienie z sekcji przetargi budowlane Warszawa lub innej wymaga sporządzenia dokumentacji przetargowej. To w niej umieszcza się podstawowe informacje formalne oraz opis przedmiotu zamówienia. Na podstawie tak sporządzonego opracowania wykonawcy dokonują wyceny.

Czasami okazuje się jednak, że przedstawiony opis jest zbyt ogólny, sugeruje rozwiązania niedostępne na rynku albo pomija szereg istotnych elementów kosztowych. Czy w związku z tym można go zawsze swobodnie zmienić? Czy każda korekta SWZ dla zadań z branży przetargi lubuskie jest dopuszczalna?

Ogłoszenia – przetargi i SWZ?

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest obowiązkowym dokumentem dla większości postępowań prowadzonych zgodnie z Pzp. Niezależnie czy mówimy o zadaniu z sekcji przetargi lubuskie, czy termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sanoku, prawdopodobnie to właśnie w SWZ znajdziemy wszystkie nurtujące nas odpowiedzi związanie z postępowaniem. Szczegółowa zawartość dokument jest zróżnicowana w zależności od wartości zamówienia. W podstawowym zakresie w SWZ ujmuje się takie informacje jak:

 1. Nazwę i adres zamawiającego,

 2. Opis przedmiotu zamówienia,

 3. Termin wykonania zamówienia,

 4. Warunki brzegowe udziału w postępowaniu,

 5. Podstawy wykluczenia,

 6. Wykaz świadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenie,

 7. Informacje o komunikacji z wykonawcami

 8. Informacje na temat wadium,

 9. Termin związania ofertą,

 10. Miejsce i termin składania ofert.

 11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 12. Czynności formalne, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zamarcia umowy w sprawie zamówienia z sekcji przetargi podlaskie.

 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przetargi lubuskie - Gdzie znaleźć SWZ?

SWZ to jeden z dokumentów dołączonych do ogłoszenia. Przetargi są postępowaniami publicznymi, dostępnymi dla każdego zainteresowanego ich treścią. Jak jednak je odnaleźć? Przeszukiwanie portali agregujących największe zamówienia czy stron zamawiających jest czasochłonne i może przyczynić się do przegapienia interesującego nas zlecenia. Optymalnym rozwiązaniem jest wykupienie dostępu do bazy przetargów. Serwis https://www.oferent.com.pl udostępnia wszystkie zadania pojawiające się danego dnia na rynku. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi możemy wybrać tylko interesujące nas rekordy np. z sekcji przetargi budowlane Warszawa. Niezbędne dane wysyłane są automatycznie każdego dnia o wybranej porze na wskazany adres mailowy. Wykupienie usługi daje też szansę na dostęp do wyników przetargów czy listy potencjalnych podwykonawców. Oferent.com.pl posiada 20-dniowy okres próbny, dzięki któremu za darmo możemy poznać wszystkie użyteczności platformy, w tym dostępne ogłoszenia. Przetargi nigdy jeszcze nie były tak łatwo dostępne.

Przetargi budowlane Warszawa – jaka zmiana SWZ jest dopuszczalna?

Gdy już mamy dostęp do SWZ, warto się z nim zapoznać. Dzięki szybkiej interwencji i podjęciu kontaktu z zamawiającym, możemy zaproponować zmianę zapisów, która uchroni nas przed niebezpieczeństwem podpisania wadliwej umowy. Zamawiający może przystać na zaproponowaną propozycję albo ją odrzucić. Czasami występuje też trzecia sytuacja – choć zamawiający widzi niespójność, nie może dokonać żadnej korekty. Przepis art. 137 ust. 7 nPZP stanowi bowiem, że w przypadku gdy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie zamieszczonym, w szczególności prowadziłyby do niemałej zmiany zakresu zadania, zamawiający jest zobligowany unieważnić postępowanie. W tym wypadku nie może dokonywać modyfikacji w drodze zmiany treści SWZ. Na przykładzie zamówienia z sekcji przetargi lubuskie można rozważyć przykładowe istotne zmiany SWZ. Są nimi:

 • Dodanie części zamówienia.

 • Zmiana rodzaju zamówienia (np. z robót budowlanych na dostawy).

 • Zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż).

Podsumowanie

Każde zadanie prowadzone zgodnie z ustawą Pzp wymaga sporządzenia określonego rodzaju dokumentów. To na podstawie ich treści potencjalni wykonawcy przygotowują kosztorysy pod swoje oferty. Czasami zamawiający nie dość szczegółowo przygotowuje treść, co prowadzi do konieczności dokonania zmiany. Tę może wprowadzić w życie w przypadku nieistotnych zmian, czyli np. zastosowanych urządzeń czy technologii. W tym wypadku zazwyczaj przedłuża termin składania ofert, aby każdy wykonawca mógł zapoznać się z nowymi wytycznymi. Gdy jednak zmiana jest istotna, jedynym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 nPZP. Wykonawcy chcący pozyskać zlecenie z sekcji przetargi budowlane Warszawa muszą w tej sytuacji uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wszczęcie kolejnego zamówienia z już skorygowanymi dokumentami.

źródło: artykuł partnera

Share