Świadczenie pieniężne dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy

Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. z 2022r. poz. 605) osoby lub podmioty, które zapewniły nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż do 60 dni i jest wypłacane z dołu.  Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Gmina ma prawo do skontrolowania warunków zakwaterowania i wyżywienia. Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski wraz z kartami osób przyjętych do zakwaterowania należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich Aleja Piastów 13 w godz. 9.00 – 13.00 w sali konferencyjnej. Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej. Należy je wydrukować i wypełnić. Dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne w wersji papierowej w Ośrodku oraz Urzędzie Miejskim. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 95 763 24 05 lub 95 763 21 08

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - wniosek o świadczenie pieniężne

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne

AKTYWNY WNIOSEK O ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - aktywny wniosek o świadczenia pieniężne

AKTYWNY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - aktywny załącznik do wniosku o świadczenia pieniężne

źródło: UM Strzelce Kraj.

Share